خدمات من

خدمات من


اینجانب مصطفی پورمرتضوی مشاور و مدرس :
فن بیان و سخنوری
بازاریابی و فروش
مذاکره زیرپوستی
بازاریابی دیجیتال (پرورش تاجر الکترونیک)

---------------------------------------------------------------------------------------------